Skip to content

Anatomy of Ostracism – Hanke yhteisöllisemmän yhteiskunnan puolesta!

Kesällä 2018 yhdistimme voimamme serbialaisen rauhankasvatukseen keskittyneen järjestön DeaDian kanssa avataksemme dialogin Euroopan kansojen välille liittyen kasvavaan syrjintään. Loimme hankkeen, joka sai nimekseen “Anatomy of Ostracism” eli “Ulossulkemisen anatomia”. Tarkoituksenamme oli jakaa ymmärrystä ja keinoja yhteisöllisyyden lisäämiseen erilaisten koulutus- ja kasvatusmetodien avulla.

Keräsimme yhteen yli 30 kasvatuksen ammattilaista Serbiasta ja Suomesta ja järjestimme tälle ryhmälle luentoja, työpajoja ja kouluvierailuja, joiden kautta pohdittiin sitä, mikä ylipäänsä synnyttää eriarvoisuutta ja syrjintää yhteiskunnassa. Lisäksi keskustelimme ja vertailimme maiden yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia syrjintään liittyvissä kysymyksissä. Osallistujat panivatkin merkille, kuinka samankaltaisten ongelmien kanssa molemmat Euroopan maat painivat.

“Vaikka Serbia ja Suomi ovat erilaisia maita, molemmat painivat samojen asioiden, ongelmien ja vaikeuksien kanssa.”

Tarkoituksenamme oli luoda ja pitää yllä monikulttuurista vuoropuhelua, jossa kaikki osallistujat voisivat jakaa ajatuksiaan ja ideoitaan sekä oppia uusia asioita muilta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi loimme systemaattisesti tasa-arvoa eri ihmisten välille sekä noudatimme turvallisen tilan periaatteita, jotka lisäävät yhdenvertaisuutta sekä ehkäisevät syrjintää ja ulkopuolelle jättämistä. Annoimme lisäksi kasvattajille konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joiden kautta he voivat omassa työssään auttaa nuoria ymmärtämään miten syrjintää voi vähentää ja ehkäistä.

Osallistujat toivat esiin, kuinka tämä koulutus ja hanke vaikuttivat eritysesti heidän omaan näkemykseensä itsestään aktiivisena vaikuttajana ja tekijänä syrjinnän ehkäisemisessä yhteiskunnassa. Osallistujat kokivat myös oppineensa taitoja, joilla syrjiviä tilanteita voi hallita ja ehkäistä.

Lue lisää hankkeesta RKI:n multimedia-artikkelista englanniksi.

HANKKEESSA SYNTYNYT KOULUTUS

 

Kehittämällämme koulutuksella pystytään lisäämään osallistujien ymmärrystä omista kyvyistä hallita syrjintää ja lisätä yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta. Koulutuksen avulla pystytään kouluttamaan myös muita yhteiskunnan ryhmiä nuorten lisäksi ja näin ollen vähentämään ulossulkemista sekä syrjintää yhteiskunnallisella tasolla.  

Koulutukseemme kuuluu:  

  • Eristävien ja syrjivien toimintatapojen tunnistaminen
  • Omien ennakkoluulojen ja etuoikeuksien reflektointi
  • Syrjivien tilanteiden hallinnan opetteleminen ja omien vaikutusmahdollisuuksien näkeminen
  • Syrjivien tilanteiden ja vihamielisten asenteiden muuttaminen ja proaktiivisesti turvallisten tilanteiden luominen ja mukaan ottavien toimintatapojen omaksuminen

 

Projektin rahoitti Euroopan Komissio Kansalaisten Eurooppa –avustuksella.

Font Resize